• 11 PAŹ 18
  Oferta pracy – Doradca Zawodowy w Akademickim Biurze Karier

  Oferta pracy – Doradca Zawodowy w Akademickim Biurze Karier

  Uniwersytet Szczeciński poszukuje kandydata na stanowisko doradcy zawodowego w Akademickim Biurze Karier US w ramach projektu „UNIWERSYTET 2.0 – STREFA KARIERY” – realizowanym w ramach działania 3.1 Kompetencje w szkolnictwie wyższym, Oś III Szkolnictwo wyższe dla gospodarki i rozwoju Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020.


  Nazwa stanowiska: 
  doradca zawodowy

  Liczba osób: 1 (pełny etat)

  Termin składania podań: 21 października 2018 r.

  Charakter pracy: umowa o pracę

  Miejsce wykonywania pracy: Szczecin, ul. Cukrowa 12/235

  Wymagania niezbędne:

  Zapraszamy do współpracy osoby spełniające łącznie poniższe kryteria:

  • wykształcenie wyższe pierwszego lub drugiego stopnia w rozumieniu przepisów o szkolnictwie wyższym. Preferowane wykształcenie wyższe magisterskie na kierunku: zarządzanie, prawo, psychologia, doradztwo zawodowe;
  • co najmniej roczne doświadczenie zawodowe w zakresie doradztwa zawodowego lub doradztwa w zakresie przedsiębiorczości (w ostatnich 5 latach), poświadczone odpowiednimi dokumentami;
  • posiadające aktualną wiedzę z zakresu przepisów prawa normujących prowadzenie działalności gospodarczej oraz podstaw ochrony własności intelektualnej;
  • posiadające umiejętności trenerskie zdobyte w toku działalności zawodowej.

  Wymagania dodatkowe:

  • wysoki poziom kompetencji społecznych i personalnych;
  • dobra organizacja pracy własnej;
  • zorientowanie na klienta.

  Opis wykonywanych zadań:

  • udzielenie pomocy w wyborze odpowiedniego zawodu i miejsca zatrudnienia,
  • udzielanie informacji niezbędnych do podejmowania decyzji zawodowych w szczególności o ofercie uczelni, zawodach, rynku pracy oraz możliwościach szkolenia i dalszego kształcenia,
  • inicjowanie, organizowanie i prowadzenie indywidualnych porad zawodowych aktywizujących w zakresie pomocy w aktywnym poszukiwaniu pracy zgodnie z wykształceniem i kierunkiem studiów uczestnika projektu,
  • pozyskanie informacji o sytuacji zawodowej uczestnika projektu, diagnozę jego potencjału i preferencji zawodowych, analizę informacji z uwzględnieniem jego doświadczenia zawodowego, kwalifikacji, motywacji, uzdolnień, zainteresowań i predyspozycji zawodowych, sytuacji materialnej i sytuacji rodzinnej,
  • udzielanie porad indywidualnych w zakresie zakładania działalności gospodarczej (obejmujących m.in. kwestie prawne, pozyskiwania finansowania, ochrony własności intelektualnej i komercjalizacji wyników badań naukowych);
  • udzielanie porad indywidualnych oraz informacji zawodowej nt. rynku pracy, możliwości podnoszenia kompetencji i potwierdzania kwalifikacji;
  • wsparcie uczestników projektu w przygotowaniu dokumentów aplikacyjnych w odpowiedzi na konkretne oferty pracy, w przygotowaniu do rozmowy o pracę, w kontaktach
   z pracodawcami;
  • dokumentowanie informacji dotyczących prowadzonego procesu doradczego.

            

  Warunki zatrudnienia:

  • zatrudnienie od listopada/grudnia 2018 r. na podstawie umowy o pracę na czas trwania projektu plus rok od zakończenia realizacji projektu (łącznie 5 lat),
  • wymiar czasu pracy: pełny etat,
  • miejsce pracy: Akademickie Biuro Karier Uniwersytetu Szczecińskiego w Szczecinie.

  Wymagane dokumenty:

  • kopie/skany dokumentów potwierdzających posiadane kwalifikacje zawodowe,
  • CV,
  • list motywacyjny,
  • kopie/skany innych dokumentów o posiadanych umiejętnościach,
  • zgoda kandydata na przetwarzanie przez Uniwersytet Szczeciński danych osobowych związanych z przeprowadzanym naborem na stanowisko doradcy zawodowego złożoną na formularzu dostępnym do pobrania pod linkiem: Rodo – kandydat do pracy – zgoda na przetwarzanie danych osobowych i klauzula informacyjna

  Dokumenty dodatkowe:

  • referencje z dotychczasowych miejsc pracy (jeżeli kandydat takie posiada).

   

  Oferty prosimy przesyłać drogą elektroniczną na adres: abk@usz.edu.pl (w tytule maila prosimy wpisać: PRACA W PROJEKCIE ABK US) lub przekazywać osobiście (Akademickie Biuro Karier US, ul. Cukrowa 12, pok. 235,  71-004 Szczecin) w nieprzekraczalnym terminie do dnia 21.10.2018 r.

  Uczelnia zastrzega sobie prawo do kontaktu z wybranymi kandydatami.

  Bliższe informacje dotyczące w/w naboru można uzyskać pod nr telefonu:

  Akademickie Biuro Karier US – 91 444 37 03