• 04 LIP 18
  Uniwersytet Szczeciński zatrudni radcę prawnego

  Uniwersytet Szczeciński zatrudni radcę prawnego

  Uniwersytet Szczeciński w Szczecinie zatrudni do Działu Prawnego radcę prawnego. 

  Wymagania:

  1. posiadanie uprawnień Radcy Prawnego (wpis na listę),
  2. minimum 2 – letni staż pracy na stanowisku związanym z obsługą prawną przedsiębiorców lub podmiotów publicznych,
  3. bardzo dobra znajomość procedury cywilnej i administracyjnej,
  4. doświadczenie w prowadzeniu spraw sądowych,
  5. znajomość ustaw: Prawo o szkolnictwie wyższym, Prawo Budowlane, Prawo Zamówień Publicznych, Kodeks Postępowania Administracyjnego,
  6. bardzo dobra znajomość języka angielskiego uwzględniającą terminologię prawniczą,
  7. bardzo dobra znajomość pakietu Office i programów prawniczych,
  8. samodzielność, sumienność, dokładność i punktualność,
  9. umiejętność pracy w zespole oraz pod presją czasu.

  Wymagane dokumenty:

  1. kopie dokumentów potwierdzających posiadane uprawnienia i kwalifikacje zawodowe,
  2. życiorys (CV) z przebiegiem nauki i pracy zawodowej, z podaniem danych umożliwiających kontakt z kandydatem (adres e-mail, numer telefonu lub adres zamieszkania),
  3. list motywacyjny,
  4. referencje z dotychczasowych miejsc pracy (jeżeli kandydat takie posiada),
  5. kopie innych dokumentów o posiadanych umiejętnościach,
  6. zgodę kandydata na przetwarzanie przez Uniwersytet Szczeciński danych osobowych związanych z przeprowadzanym naborem na stanowisko radcy prawnego złożoną na formularzu dostępnym do pobrania pod linkiem: Rodo – kandydat do pracy – zgoda na przetwarzanie danych osobowych i klauzula informacyjna


  Oferty w zamkniętej kopercie z dopiskiem: „Nabór na wolne stanowisko radcy prawnego”, należy złożyć osobiście albo przesłać na adres:
   Uniwersytet Szczeciński Dział Spraw Osobowych Aleja Papieża Jana Pawła II 22a 70-453 Szczecin w terminie do dnia 31 lipca 2018 r. (włącznie) liczy się data otrzymania dokumentów przez Uniwersytet Szczeciński (data wpływu). Bliższe informacje dotyczące w/w naboru można uzyskać pod nr telefonów: Dział Spraw Osobowych – 91 444 11 82 Dział Prawny – 91 444 10 67