dr Adriana Tomczyk

Rzecznik Praw Akademickich

Ombudsman

Do zadań Rzecznika Praw Akademickich należy:

  • wsparcie wszystkich pracowników US w rozwiązaniu problemów pracowniczych, w tym związanych z mobbingiem oraz dyskryminacją, a także sporów na linii przełożony-podwładny, pracownik administracji-nauczyciel akademicki oraz poziomych sporów wewnętrznych – w poszanowaniu zasad poufności i bezstronności;
  • diagnozowanie i monitorowanie przypadków naruszenia praw pracowniczych na uczelni oraz opracowanie procedury zgłaszania i reagowania na przypadki naruszeń;
  • wyjaśnianie pracownikom zasad wewnętrznej polityki i sposobu funkcjonowania uczelni, w tym udzielanie informacji dotyczących obowiązujących na uczelni regulacji z zakresu praw pracowniczych;
  • kierowanie pracownika do właściwej jednostki uczelni albo jednostki organizacyjnej uczelni w celu rozwiązania jego problemów związanych ze stosunkiem pracy oraz relacjami społecznymi w miejscu pracy;
  • współpraca z właściwymi komórkami i jednostkami organizacyjnymi uczelni, w szczególności z Komisją Pojednawczą, Komisją Antymobbingową, Komisją ds. Etyki, a także Pełnomocnikiem ds. równego traktowania, Pełnomocnikiem ds. społecznej odpowiedzialności uczelni oraz ze związkami zawodowymi działającymi na Uniwersytecie Szczecińskim;
  • rekomendowanie władzom uczelni ewentualnych zmian regulacji i procedur w celu ulepszenia funkcjonowania uczelni w obszarze ochrony prawnej pracowników uczelni;

 

! Pamiętaj

Działanie Rzecznika opiera się na niezależności, neutralności i bezstronności, nieformalności oraz poufności.

Rzecznik nie ujawni tożsamości jakiejkolwiek osoby zgłaszającej się z problemem, bez jej wyraźnej zgody.

Rzecznik nie podejmie działań na podstawie anonimowych informacji.

Rzecznik podejmuje określone działania wyłącznie za wyraźną zgodą osoby zgłaszającej się i tylko w dozwolonym przez nią zakresie.