Monika Trochimiak-Psica

Pełnomocnik Rektora ds. koordynacji obsługi systemu POL-on

Do zadań Pełnomocnika Rektora ds. koordynacji obsługi systemu POL-on należą:

  • Koordynacja prac w zakresie przekazywania przez Uniwersytet Szczeciński danych do Zintegrowanego Systemu Informacji o Nauce i Szkolnictwie Wyższym POL-on.

Dane gromadzone w systemie służą przed wszystkim Ministerstwu Edukacji i Nauki do kształtowania polityki dotyczącej obszaru nauki i szkolnictwa opartej na faktach. Jego działanie i zakres gromadzonych danych, a także rolę w obszarze systemów informatycznych państwa, określają właściwe ustawy i rozporządzenia.

Odbiorcami danych, poza MEiN, są inne agendy rządowe, np.: Główny Urząd Statystyczny, Rada Doskonałości Naukowej, Narodowe Centrum Badań i Rozwoju, Narodowe Centrum Nauki, Komisja Ewaluacji Nauki. Podstawowym celem systemu jest realny wpływ na efektywne wydawanie środków publicznych na naukę i kształcenie. System POL-on realizuje wiele obowiązków sprawozdawczych umożliwiając zdalną sprawozdawczość.

  • Monitorowanie zmian i reagowanie na powstanie nowych funkcjonalności oraz obowiązków sprawozdawczych. Informowanie przełożonych oraz jednostek Uniwersytetu o wprowadzonych zmianach

w celu zorganizowania procesu przekazywania danych.

  • Zarządzanie kontami użytkowników w systemie POL-on (zakładanie kont, nadawanie ról do poszczególnych modułów).
  • Pomoc poszczególnym jednostkom w przygotowaniu danych do importu studentów, doktorantów, pracowników do systemu POL-on. Wykonywanie importów masowych z danymi do systemu POL-on.
  • Prowadzenie szkoleń z zakresu wprowadzania danych do systemu POL-on oraz przygotowanie instrukcji wspierających pracę poszczególnych jednostek Uniwersytetu.
  • Współpraca z jednostkami Uniwersytetu oraz wyznaczonymi pracownikami w zakresie gromadzenia i przekazywania w jednolity sposób danych do systemu.
  • Kontakt z pracownikami MEiN, OPI, PBN w zakresie przekazywania danych do systemu POL-on.

USTAWA z dnia 20 lipca 2018 r. Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce

https://isap.sejm.gov.pl/isap.nsf/download.xsp/WDU20180001668/U/D20181668Lj.pdf

Rozporządzenie Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 6 marca 2019 r. w sprawie danych przetwarzanych w Zintegrowanym Systemie Informacji o Szkolnictwie Wyższym i Nauce POL-on

http://isap.sejm.gov.pl/isap.nsf/download.xsp/WDU20190000496/O/D20190496.pdf

Rozporządzenie Ministra Edukacji i Nauki z dnia 22 grudnia 2020 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie danych przetwarzanych w Zintegrowanym Systemie Informacji o Szkolnictwie Wyższym i Nauce POL-on

http://isap.sejm.gov.pl/isap.nsf/DocDetails.xsp?id=WDU20210000071

Rozporządzenie Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 6 marca 2019 r. w sprawie danych przetwarzanych w Zintegrowanym Systemie Informacji o Szkolnictwie Wyższym i Nauce POL-on

http://isap.sejm.gov.pl/isap.nsf/DocDetails.xsp?id=WDU20190000496

Rozporządzenie Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 22 lutego 2019 r. w sprawie ewaluacji jakości działalności naukowej

http://isap.sejm.gov.pl/isap.nsf/download.xsp/WDU20190000392/O/D20190392.pdf

Rozporządzenie Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 31 lipca 2020 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie ewaluacji jakości działalności naukowej

http://isap.sejm.gov.pl/isap.nsf/download.xsp/WDU20200001352/O/D20201352.pdf

Rozporządzenie Ministra Edukacji i Nauki z dnia 19 października 2021 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie ewaluacji jakości działalności naukowej

http://isap.sejm.gov.pl/isap.nsf/DocDetails.xsp?id=WDU20210001994

Budynek administracji US

al. Papieża Jana Pawła II 31 pok. 314

tel. 91 444 10-25

mail:  monika.trochimiak@usz.edu.pl