Jarosław Woźniak

Pełnomocnik Rektora US ds. ewaluacji oraz monitoringu naukowego

Rector’s proxy for evaluation of scientific achievements and of scientific monitoring

– bieżąca koordynacja rozwiązań organizacyjnych w zakresie przygotowania danych oraz informacji na potrzeby ewaluacji jakości działalności naukowej w poszczególnych dyscyplinach naukowych w Uniwersytecie Szczecińskim,
– przedstawianie rekomendacji i stanowisk oraz wyrażanie opinii o charakterze konsultacyjnym i doradczym w sprawach kształtowania polityki Uniwersytetu Szczecińskiego w zakresie ewaluacji jakości działalności naukowej w poszczególnych dyscyplinach naukowych,
– wykonywanie innych zadań określonych przez prorektora właściwego ds. nauki na potrzeby przygotowania niezbędnych danych oraz informacji dotyczących osiągnieć naukowych w poszczególnych dyscyplinach, podlegających ewaluacji jakości działalności naukowej,
– współpraca z Odziałem Monitoringu Naukowego Biblioteki Głównej w zakresie prac związanych z działalnością naukową nauczycieli akademickich,
– koordynowanie prac i zadań związanych z oceną naukową nauczycieli akademickich, realizowanych w Oddziale Monitoringu Naukowego Biblioteki Głównej,
– przygotowanie okresowych sprawozdań lub raportów z działalności naukowej nauczycieli akademickich na podstawie danych gromadzonych w Bazie Publikacji Pracowników Naukowych Uniwersytetu Szczecińskiego i innych bazach danych oraz – przedkładanie sprawozdań nauczycielom akademickim i kierownikom jednostek organizacyjnych,
– redagowanie komunikatów i komentarzy obejmujących działania w zakresie rozwoju naukowego, promowane lub zalecane przez Ministerstwo Edukacji i Nauki,
– przekazywanie jednostkom Uczelni wszelkich informacji dotyczących naukowej działalności publikacyjnej i wydawniczej zgodnie z wytycznymi Ministerstwa Edukacji i Nauki oraz organów i instytucji do tego upoważnionych,
– publikowanie informacji na temat czasopism naukowych, ocen bibliometrycznych oraz innych mających na celu podniesienie jakości badań naukowych,
– wykonywanie działań związanych z rozpowszechnianiem informacji na temat osiągnięć naukowych nauczycieli akademickich Uniwersytetu Szczecińskiego