• 28 CZE 18
  Rekrutacja na US

  Rekrutacja na US

  Trwa rekrutacja na studia na Uniwersytecie Szczecińskim. Kandydaci mogą rejestrować się w serwisie Elektronicznej Rejestracji Kandydatów na stronie internetowej uczelni. Znajdą tu informacje dotyczące kryteriów kwalifikacji na studia, poszczególnych etapów rekrutacji, wymaganych dokumentów, płatności, a także wykaz olimpiad, których laureaci i finaliści mogą korzystać z preferencyjnych warunków w procesie rekrutacji.

  Nowości na US

  W ofercie szczecińskiej uczelni od nadchodzącego roku akademickiego pojawi się kilka nowych kierunków. Na studiach I stopnia Wydział Humanistyczny planuje uruchomić pedagogikę przedszkolną i wczesnoszkolną z rozszerzoną edukacją artystyczną, Wydział Matematyczno-Fizyczny ma w planach otworzenie Informatyki, Wydział Nauk Ekonomicznych i Zarządzania proponuje informatykę w biznesie, zaś w ofercie Wydziału Zarządzania i Ekonomiki Usług pojawiają się dwa nowe kierunki: gospodarka regionów nadmorskich oraz turystyka i rekreacja: zarządzanie eventami sportowymi i turystycznymi.

  Na studiach drugiego stopnia z kolei nowością będą studia inżynierskie –  na Wydziale Zarządzanie i Ekonomiki Usług będzie to logistyka, a na Wydziale Biologii ochrona środowiska przyrodniczego.

  Łącznie w ofercie na rok 2018/19 zostaną uruchomione 82 kierunki. Na studiach stacjonarnych na kandydatów będzie czekało 7 526 miejsc, na studiach niestacjonarnych natomiast  2 529 miejsc. Lista wszystkich kierunków dostępna jest na stronie internetowej: http://kandydaci.usz.edu.pl/

  Wiele możliwości, jeden Uniwersytet!

  Kandydaci na studia w nadchodzącym roku akademickim mają do wyboru studia realizowane w systemie stacjonarnym oraz niestacjonarnym na dziesięciu wydziałach: Filologicznym, Humanistycznym, Kultury Fizycznej i Promocji Zdrowia, Nauk Ekonomicznych i Zarządzania, Matematyczno-Fizycznym, Nauk o Ziemi, Biologii, Prawa i Administracji, Teologicznym oraz Zarządzania i Ekonomiki Usług.

  Zasady przyjmowania na studia w nadchodzącym roku akademickim, terminy postępowania rekrutacyjnego, pełną ofertę kierunków na nadchodzący rok akademicki oraz szczegółowe informacje dotyczące tegorocznej rekrutacji kandydaci znajdą w serwisie internetowym dla kandydatów. Wszelkie dodatkowe pytania dotyczące rekrutacji mogą kierować na adres: rekrutacja@univ.szczecin.pl.

  Uniwersytet 2.0 – Strefa Kariery

  To jednak nie wszystkie propozycje Uniwersytetu Szczecińskiego –  w związku z realizacją projektu Uniwersytet 2.0 – Strefa Kariery, na który uczelnia otrzymała ponad czternaście i pół miliona z Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego  rozpoczną się na US działania, których głównym celem będzie poprawa jakości kształcenia oraz wzrost prestiżu uczelni wśród krajowych i światowych uniwersytetów.

  Jednym z działań w ramach projektu będzie uruchomienie nowego trybu prowadzenia studiów na istniejących już kierunkach – Interdyscyplinarnych  Studiów Zaawansowanych, polegających na umożliwieniu studentom ukończenia jednocześnie dwóch kierunków w ramach 4-semestralnych indywidualnych programów uwzględniających zainteresowania badawcze studenta.

  Kolejnym elementem projektu będzie realizacja Międzynarodowych Studiów Doktoranckich w dyscyplinie fizyka i matematyka na Wydziale Matematyczno-Fizycznym US we współpracy z zagranicznymi  jednostkami naukowymi m.in. z Berlina, Drezna, Sztokholmu i Oslo. Sfinansowane w ramach studiów zostaną m.in.: wymiana pracowników naukowych, udział doktorantów w krajowych letnich szkołach dydaktycznych i zagranicznych szkołach badawczych oraz grant badawczy dla doktorantów w formie miesięcznego stypendium w wysokości 4 000 zł.

  Wielokierunkowy rozwój naukowy

  Dla absolwentów studiów magisterskich Wydział Nauk Ekonomicznych i Zarządzania US ma również nową propozycję. W ramach projektu „Brikolaż ekonomii, nauk o zarządzaniu i finansów” na wydziale zostaną uruchomione Interdyscyplinarne Studia Doktoranckie w dyscyplinie ekonomianauki o zarządzaniu oraz finanse –  prowadzące do przygotowywania wieloaspektowych rozpraw doktorskich. Każdy doktorant w ramach studiów otrzyma grant badawczy, w ramach którego będzie mógł sfinansować przeprowadzenie badań naukowych związanych z przygotowaniem rozprawy doktorskiej.

  W trakcie studiów przewiduje się także organizację dwóch szkół letnich w języku angielskim – Szkoły Letniej Badacza oraz Szkoły Letniej Dydaktyka, w ramach których zajęcia zostaną przeprowadzone przez zagranicznych naukowców oraz praktyków –  trenerów specjalizujących się w realizacji badań i prowadzeniu zajęć dydaktycznych m.in. z University of St. Gallen czy Manchester University.