może tu
AM9I9222

prof. dr hab. Waldemar Tarczyński

Rektor Uniwersytetu Szczecińskiego

 

rektor@usz.edu.pl

Sekretariat Rektora
rektorat@usz.edu.pl
tel. 91 444 1172
tel./fax: 91 444 1174

Szczecinianin z pochodzenia. Ekonomista z wykształcenia. Sportowiec z zamiłowania. Wybrany w 2020 roku przez społeczność akademicką Uniwersytetu Szczecińskiego na rektora po raz trzeci.

Prof. dr hab. Waldemar Tarczyński jest absolwentem Politechniki Szczecińskiej, Wydziału Inżynieryjno-Ekonomicznego Transportu. Studia ukończył w 1983 roku z wyróżnieniem na podstawie pracy magisterskiej Ekonometryczna ocena efektów postępu na przykładzie DOKP Szczecin. W tym samym roku praca ta została nagrodzona przez Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego w konkursie na najlepsze prace magisterskie.

Doktorat obronił w 1989 roku na Uniwersytecie Szczecińskim na podstawie rozprawy Ekonometryczne metody badania wykorzystania zdolności produkcyjnych w transporcie samochodowym. Zaledwie 6 lat później, bo w 1995 roku, uzyskał habilitację na podstawie monografii Metody ilościowe w analizie otoczenia przedsiębiorstwa. Stopień naukowy profesora nauk ekonomicznych otrzymał w 1999 roku, w wieku zaledwie 39 lat, co sprawia, że był jednym z najmłodszych profesorów „belwederskich” w historii nadawania tego tytułu. Monografia profesorska miała tytuł Fundamentalny portfel papierów wartościowych.

Prof. Waldemar Tarczyński jest autorem ponad 200 publikacji, w tym 27 książek. Wypromował 24 doktorów, zrecenzował 67 doktoratów, 28 habilitacji, 19 wniosków profesorskich. Prywatnie jestem szczęśliwym mężem, ojcem i dziadkiem. Był wielokrotnym laureatem Indywidualnej Nagrody Ministra I i II stopnia za osiągnięcia organizacyjne. W roku 2011 został odznaczony Krzyżem Kawalerskim Orderu Odrodzenia Polski (trzecim wedle starszeństwa polskim odznaczeniem państwowym, drugim cywilnym). Jego zainteresowania to: książki, film i muzyka, a także sport – nordic walking, pływanie i jazda na rowerze.

AM9I9713 kopia

dr hab. Renata Podgórzańska,
prof. US

Prorektor ds. Kształcenia

 

Sekretariat
email: proedu@usz.edu.pl
tel. 91 444 1010
tel./fax: 91 444 1008

Politolog z wykształcenia i zamiłowania – już po pierwszym dniu zajęć wiedziała, że podjęcie decyzji o studiowaniu nauk politycznych było najlepszym wyborem. Pasjonatka europejskiego kina i skandynawskich kryminałów.

Renata Podgórzańska ukończyła studia z politologii na Uniwersytecie Szczecińskim w 1994 roku. Stopień naukowy doktora uzyskała 22 maja 2003 roku na podstawie rozprawy Polityka zagraniczna Polski w pracach Sejmowej Komisji Spraw Zagranicznych w latach 1989-2001. W 2014 roku na podstawie pracy zatytułowanej Polityka zagraniczna Polski wobec obszaru pojugosłowiańskiego uzyskała stopnień naukowy doktora habilitowanego.

Zainteresowania naukowe Renaty Podgórzańskiej to: polityka zagraniczna Polski, zwłaszcza po roku 1989, rola i znaczenie naszego kraju na arenie międzynarodowej, bezpieczeństwo narodowe i konflikty zbrojne, proces stabilizacji i umacniania bezpieczeństwa na Bałkanach, transformacja społeczno-polityczna oraz europeizacja Bałkanów Zachodnich, migracje we współczesnym świecie.

Jest autorką 3 monografii naukowych oraz współautorką 3 kolejnych, współredaktorką 14 prac wieloautorskich, kilkudziesięciu rozdziałów w monograficznych pracach zbiorowych, ponad 30 artykułów w czasopismach naukowych wydawanych zarówno w języku polskim, jak i angielskim, haseł przedmiotowych w encyklopediach i leksykonach W 2007 roku została odznaczona Brązowym Medalem Ministra Obrony Narodowej „Za zasługi dla obronności kraju”, medalem Szczecińskiego Towarzystwa Naukowego „Amicus Scientiae et Veritatis” za badania naukowe polskiej polityki zagranicznej po 1989 roku oraz wyróżniona w Ogólnopolskim Konkursie im. Profesora Czesława Mojsiewicza za najlepszą książkę o tematyce politologicznej.

AM9I9306

dr hab. Kinga Flaga-Gieruszyńska,
prof. US

Prorektor ds. Organizacji

 

Sekretariat
email: proorganizacja@usz.edu.pl
tel. 91 444 1155
tel./fax: 91 444 1199

W 1997 roku ukończyła studia w zakresie prawa na Uniwersytecie Szczecińskim, uzyskując tytuł magistra. Zaledwie 4 lata później, 4 października 2001 roku, uzyskała stopień naukowy doktora nauk prawnych na podstawie pracy „Cywilnoprocesowy charakter postępowania odrębnego w sprawach gospodarczych”. W 2012 roku na podstawie dorobku naukowego oraz pracy „Zastój procesu cywilnego”, uzyskała stopień doktora habilitowanego. Obecnie, w celu wszczęcia postępowania awansowego, umożliwiającego uzyskanie tytułu profesora nauk prawnych, pracuje nad kolejną monografią.

Kinga Flaga-Gieruszyńska w swojej pracy naukowo-badawczej zajmuje się przede wszystkim zagadnieniami związanymi z prawem medycznym, ochroną praw pacjenta oraz postępowaniem cywilnym, upadłościowym i restrukturyzacyjnym, a także alternatywnymi metodami rozwiązywania sporów cywilnych. Dorobek naukowy obejmuje trzy monografie naukowe, liczne rozdziały w monograficznych pracach zbiorowych w języku polskim i w obcych, a także kilkadziesiąt artykułów opublikowanych w czasopismach krajowych i międzynarodowych.

Obecnie pełni funkcję Kierownika Zespołu Badawczego Prawa Cywilnego Procesowego i Informatyzacji Wymiaru Sprawiedliwości na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Szczecińskiego. Dorobek naukowy i organizacyjny, w tym w zakresie współpracy z otoczeniem, stał się mocną przesłanką do objęcia funkcji Prorektora Uniwersytetu Szczecińskiego ds. Organizacji w kadencji 2020–2024.

AM9I9634 kopia

dr hab. Katarzyna Kotarska,
prof. US
Prorektor ds. Studenckich

 

Sekretariat
email: prostudenci@usz.edu.pl
tel. 91 444 1010
tel./fax 91 444 1008

Doktor habilitowany nauk o kulturze fizycznej, profesor nadzwyczajny Uniwersytetu Szczecińskiego. Jest autorem i współautorem ponad 100 prac naukowych , , w tym 5 monografii i skrypt z zakresu obszaru nauk medycznych, nauk o zdrowiu oraz nauk o kulturze fizycznej. Jej zainteresowania naukowe obejmują problematykę uwarunkowań aktywności fizycznej w różnych grupach społecznych, która ewaluowała od aktywności małych dzieci (żłobkowych i przedszkolnych), poprzez osoby w różnym wieku do osób przewlekle chorych. W podejmowanych projektach badawczych w sposób systematyczny i konsekwentny stara się przedstawić aktywność fizyczną jako kluczowy integrujący element zdrowego stylu życia oraz jako czynnik wspomagający profilaktykę zdrowia. Dr hab. Katarzyna Kotarska, prof.US rozwinęła także zainteresowania naukowe ukierunkowane na prospektywną ocenę aktywności fizycznej, jakości życia, wydolności fizycznej osób po przeszczepie wątroby. Uzyskane wyniki badań zwróciły uwagę środowiska medycznego na rolę, wartość i konieczność podejmowania aktywności fizycznej u osób przewlekle chorych, wykazując jej ogromne znaczenie w powrocie do zdrowia po transplantacji, ale wskazały także celowość prowadzenia dalszych badań. Jest recenzentem rozpraw doktorskich oraz dorobku habilitacyjnego. Dr hab. Katarzyna Kotarska, prof.US była i jest członkiem i przewodniczącą licznych komisji wydziałowych, senackich, wieloletni członek rady wydziału i senatu. Pełniła funkcję Prodziekana ds. Studenckich 2012 -2016 oraz 2016-2020, Kierownika Katedry, funkcję p.o Dyrektor Instytut Nauk o Kulturze Fizycznej 2019-202, obecnie pełni funkcję Prorektora ds. Studenckich 2020-2024.Uzyskała Nagrody JM Rektora Uniwersytetu Szczecińskiego za szczególne osiągnięcia naukowe w 2005 r., 2010r. ,2014r. , 2016r.. Wielokrotnie była nagradzana przez Samorząd Studencki Uniwersytetu Szczecińskiego – Nagroda Mentora Wydziału przyznana w 2013r., 2015r. ,2016r. ,2017r. oraz w roku 2018 otrzymała szczególne wyróżnienie przyznane przez Forum Studenckie Uniwersytetów w Polsce – Nagroda Ambasadora Uniwersyteckiego.

AM9I9971 kopia

dr hab. Jacek Batóg, prof. US

Prorektor ds. Finansów

 

Sekretariat
email: profinanse@usz.edu.pl
tel. 91 444 1155
tel./fax: 91 444 1199

Jacek Batóg z Uniwersytetem Szczecińskim związany jest od 1989 roku. Jego zainteresowania naukowe dotyczą przede wszystkim teoretycznych aspektów i zastosowania ekonometrii, statystyki oraz analiz wielowymiarowych, ze szczególnym uwzględnieniem rozwoju i wzrostu gospodarczego, oceny sytuacji ekonomiczno-finansowej przedsiębiorstw, wspomagania decyzji inwestycyjnych oraz klasyfikacji obiektów społeczno-gospodarczych.

Badania naukowe Jacka Batóga skoncentrowane są przede wszystkim wokół szeroko rozumianych metod ilościowych, a ich wyniki przedstawione zostały w ponad 150 pracach, opublikowanych zarówno w krajowych, jak i zagranicznych czasopismach oraz monografiach. Był wykonawcą w 8 krajowych i 2 międzynarodowych grantach badawczych. Za osiągnięcia naukowe otrzymał stypendium naukowe Fundacji na Rzecz Nauki Polskiej oraz czterokrotnie Nagrodę Rektora Uniwersytetu Szczecińskiego.

Obecnie Jacek Batóg jest członkiem Komitetu Statystyki i Ekonometrii PAN, Sekcji Klasyfikacji i Analiz Danych PTS oraz International Federation of Classification Societies. Pasjonat brydża, od 2008 roku prowadzi zajęcia sekcji brydżowej Uniwersytetu Szczecińskiego.

AM9I9892(1)

prof. dr hab. Andrzej Skrendo

Prorektor ds. Nauki

 

Sekretariat
email: pronauka@usz.edu.pl
tel. 91 444 1161
tel./fax: 91 444 1174

Stopień naukowy doktora uzyskał na postawie pracy doktorskiej zatytułowanej Tadeusz Różewicz i granice literatury. Poetyka i etyka transgresji. Praca zdobyła Nagrodę Indywidualną Ministra Edukacji Narodowej i Sportu. Habilitował się w 2008 roku w Instytucie Badań Literackich Polskiej Akademii Nauk na podstawie książki Poezja modernizmu. Interpretacje. W 2016 roku otrzymał tytuł profesora nauk humanistycznych.

Zajmował stanowiska: kierownika Zakładu Mediów i Komunikowania w Instytucie Polonistyki, Kulturoznawstwa i Dziennikarstwa, prodziekana ds. nauki na Wydziale Filologicznym, pełnił obowiązki dyrektora Instytutu Literatury i Nowych Mediów.

Przez wiele lat pracował również jako dziennikarz radiowy i telewizyjny. W latach 2006-2007 współtworzył i prowadził audycję o książkach „Regał”, emitowaną przez TVP I. Był kierownikiem Redakcji Literackiej II Programu Polskiego Radia w Warszawie. Przez wiele lat był dziennikarzem, a wreszcie redaktorem naczelnym i prezesem zarządu Polskiego Radia Szczecin.

Ekspert Narodowego Programu Rozwoju Humanistyki oraz członek Komitetu Nauki o Literaturze PAN.

AM9I9842(1)

mgr inż. Andrzej Jakubowski
Kanclerz

 

e-mail: kanclerz@usz.edu.pl
tel. 91 444 1106

AM9I9817

mgr Andrzej Kuciński
Kwestor

 

andrzej.kucinski@usz.edu.pl
tel. 91 444 1113

Accessibility Toolbar