• 12 LIP 18
  Stypendia edukacyjne Prezydenta Miasta Szczecin dla studentów

  Stypendia edukacyjne Prezydenta Miasta Szczecin dla studentów

  Celem realizacji programu stypendialnego dla studentów – najlepszych absolwentów liceów i techników jest zachęcenie młodych zdolnych osób do podejmowania i ukończenia nauki na uczelniach publicznych w Szczecinie, zapobieganie odpływowi z terenu miasta uzdolnionych maturzystów oraz pomoc w pozyskaniu wykwalifikowanych kadr dla regionalnego biznesu.

  Fundusz stypendialny ma ponadto za zadanie budowanie prestiżu szczecińskich uczelni publicznych, promocję oferty edukacyjnej oraz zwiększenie konkurencyjności i rozwoju gospodarczego przedsiębiorców prowadzących działalność na lokalnym rynku. Program jest działaniem realizowanym w ramach „Akademickiego Szczecina”.

  Stypendium może zostać przyznane studentowi – absolwentowi liceum i technikum, posiadającemu świadectwo dojrzałości uzyskane w roku, w którym prowadzony jest nabór wniosków na stypendia, spełniającemu łącznie trzy warunki:

  – posiada wysokie osiągnięcia w nauce,
  – został przyjęty na uczelnię publiczną w Szczecinie na studia pierwszego stopnia lub na jednolite studia magisterskie, – niezależnie od formy studiów, w rozumieniu ustawy z dnia 27 lipca 2005 r. Prawo o szkolnictwie wyższym,
  zobowiązał się do kontynuowania nauki na uczelni publicznej w Szczecinie przez dwa lata na studiach pierwszego stopnia lub na jednolitych studiach magisterskich, niezależnie od formy studiów, w rozumieniu ustawy z dnia 27 lipca 2005 r. Prawo o szkolnictwie wyższym.

  Przez wysokie osiągnięcia w nauce należy rozumieć osiągnięcia studenta uzyskane w liceum lub technikum w konkursach i olimpiadach, w których student otrzymał tytuł finalisty lub laureata.

  Maksymalna wysokość stypendium dla studenta wynosi 6 000,00 zł brutto.
  Wytyczne dla studentów ubiegających się o przyznanie stypendium edukacyjnego:

  – należy zapoznać się z warunkami i zasadami ubiegania się o stypendium określonymi w Regulaminie przyznawania stypendiów edukacyjnych dla studentów – najlepszych absolwentów liceów i techników
  – należy wypełnić wniosek o przyznanie stypendium.

  Wniosek należy składać w formie papierowej w terminie do dnia 10 października każdego roku, w którym prowadzony jest nabór wniosków, do sekretariatu Biura Strategii Urzędu Miasta Szczecin (wejście od ul. Jacka Odrowąża, IV piętro, pokój 411 B). Informacje na temat naboru wniosków ogłaszane będą na stronie Biuletynu Informacji Publicznej we wrześniu każdego roku, w którym prowadzony jest nabór.

  Szczegółowe informacje dotyczące programu stypendialnego udzielane są pod numerem telefonu 91 424 50 76.

  Więcej informacji oraz formularze.