• 29 CZE 18
    Wsparcie tworzenia sieci szkół ćwiczeń

    Wsparcie tworzenia sieci szkół ćwiczeń

    Uniwersytet Szczeciński wraz z gminą Miasto Szczecin oraz Powiatowym Ośrodkiem Doskonalenia Nauczycieli w Stargardzie, rozpoczął współpracę w celu przygotowania wniosku o dofinansowanie projektu Wsparcie tworzenia sieci szkół ćwiczeń w celu rozwijania u uczniów kompetencji kluczowych i umiejętności uniwersalnych oraz późniejszej realizacji ww. projektu, pod warunkiem uzyskania na ten cel dofinansowania z Ministerstwa Edukacji Narodowej.

    Projekt składany będzie w ramach II Osi Priorytetowej Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój (PO WER) Efektywne polityki publiczne dla rynku pracy, gospodarki i edukacji, Działanie 2.10 Wysoka jakość systemu oświaty.

    Rolą Uniwersytetu Szczecińskiego, jako partnera w projekcie będzie między innymi bezpośrednie wsparcie eksperckie nauczyciela w uczeniu uczniów oraz  prowadzenie doskonalenia zawodowego nauczycieli uwzględniającego najnowsze osiągnięcia myśli pedagogicznej.