STATUT uchwała nr 43.2017 (format pdf)


 

UCHWAŁA NR 43/2017

SENATU UNIWERSYTETU SZCZECIŃSKIEGO

z dnia 31 maja 2017 r.

Statut Uniwersytetu Szczecińskiego

 

Dział I  Zasady ogólne. 5

Dział II         Tradycja i zwyczaje. 7

Dział III       Organy Uniwersytetu. 10

Rozdział 1  Senat 11

Rozdział 2  Rektor 16

Rozdział 3  Rada wydziału. 19

Rozdział 4  Dziekan. 22

Dział IV       Konwent Uniwersytetu. 24

Dział V         Struktura organizacyjna. 25

Rozdział 1  Podstawowe jednostki organizacyjne. 25

Rozdział 2  Jednostki wewnętrzne wydziałów.. 26

Rozdział 3  Jednostki ogólnouczelniane, międzywydziałowe,  między­uczelniane i wspólne  30

Rozdział 4  Komisje dyscyplinarne. 33

Rozdział 5  Administracja. 34

Dział VI       Mienie oraz gospodarka finansowa. 35

Dział VII          Pracownicy. 38

Rozdział 1  Nawiązanie stosunku pracy. 38

Rozdział 2  Obowiązki pracowników.. 42

Rozdział 3  Urlopy i delegacja dla wykonania zadań badawczych. 43

Rozdział 4  Okresowe oceny nauczycieli akademickich. 44

Rozdział 5  Rozwiązanie stosunku pracy. 45

Rozdział 6  Odpowiedzialność dyscyplinarna nauczycieli akademickich. 46

Rozdział 7  Pracownicy niebędący nauczycielami akademickimi 46

Rozdział 8  Nagrody. 46

Dział VIII       Studia, studenci i doktoranci 47

Rozdział 1  Postanowienia ogólne. 47

Rozdział 2  Studia i studenci 47

Rozdział 3  Studencki staż asystencki 49

Rozdział 4  Studia trzeciego stopnia i doktoranci 50

Rozdział 5  Odpowiedzialność dyscyplinarna studentów i doktorantów.. 52

Dział IX       Zgromadzenia. Przepisy porządkowe. 52

Dział X         Przepisy przejściowe i końcowe. 55

Rozdział 1  Przepisy przejściowe. 55

Rozdział 2  Przepisy końcowe. 56

Załącznik nr 1. 57

WZÓR GODŁA, SZTANDARU, FLAGI, PIECZĘCI ORAZ LOGO, TEKST PIEŚNI GAUDE MATER POLONIA.. 57

Załącznik nr 2. 59

ZASADY CEREMONIAŁU UNIWERSYTECKIEGO.. 59

Rozdział 1  Stroje i insygnia. 59

Rozdział 2  Miejsca tradycji 60

Rozdział 3  Uroczystości uniwersyteckie. 61

Rozdział 4  Inne ważne wydarzenia uniwersyteckie. 66

Załącznik nr 2.1 Barwy podstawowych jednostek organizacyjnych. 69

Załącznik nr 2.2 Tekst przysięgi kandydatow na doktorów habilitowanych. 70

Załącznik nr 2.3  Tekst przysięgi kandydatów na doktorów.. 71

Załącznik nr 3. 73

WZÓR MEDALU UNIWERSYTETU SZCZECIŃSKIEGO.. 73

Załącznik nr 4. 75

ORDYNACJA WYBORCZA  UNIWERSYTETU SZCZECINSKIEGO.. 75

Rozdział 1  Postanowienia ogólne. 75

Rozdział 2  Skład i wybór Senatu. 78

Rozdział 3  Wybór rektora. 80

Rozdział 4  Wybór prorektorów.. 81

Rozdział 5  Skład i wybór rady wydziału. 82

Rozdział 6  Wybór dziekana. 83

Rozdział 7  Wybór prodziekanów.. 84

Rozdział 8  Skład i wybór uczelnianego kolegium elektorów.. 85

Rozdział 9  Skład i wybór wydziałowego kolegium elektorów.. 87

Rozdział 10    Kalendarz wyborczy. 88

Rozdział 11    Wybór komisji dyscyplinarnych. 89

Rozdział 12    Powoływanie komisji wyborczych. 89

Rozdział 13    Zadania komisji wyborczych. 90

Rozdział 14    Technika i przebieg głosowania. 90

Rozdział 15    Ważność wyborów.. 92

Rozdział 16    Wybory uzupełniające. 92

Załącznik nr 4.1. 93

Liczba prodziekanów w poszczególnych wydziałach  Uniwersytetu Szczecińskiego  93

Załącznik nr 5. 95

REGULAMIN ODBYWANIA POSIEDZEŃ  SENATU UNIWERSYTETU SZCZECIŃSKIEGO.. 95

Rozdział 1  Zwoływanie posiedzeń Senatu. 95

Rozdział 2  Przygotowywanie materiałów na posiedzenie Senatu. 96

Rozdział 3  Przebieg posiedzenia Senatu. 97

Załącznik nr 6. 103

ORGANIZACJA SYSTEMU BIBLIOTECZNO-INFORMACYJNEGO, ZASADY KORZYSTANIA, OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH UŻYTKOWNIKÓW    103

Załącznik nr 7. 107

REGULAMIN KONKURSU W SPRAWIE ZATRUDNIENIA NAUCZYCIELA AKADEMICKIEGO.. 107

Rozdział 1  Przepisy ogólne. 107

Rozdział 2  Komisja konkursowa. 108

Rozdział 3  Przystąpienie i dopuszczenie do konkursu. 109

Rozdział 4  Przebieg konkursu. 110

Rozdział 5  Rozstrzygnięcie konkursu. 110

 

Kontakt

 • Dział prawny
 • al. Papieża Jana Pawła II 31, 70-453 Szczecin
 • mgr Bartosz Mroczka
  kierownik
  radca prawny, tel. 91 444 10 67
  bartosz.mroczka@usz.edu.pl
 • mgr Maria Latka
  radca prawny, tel. 91 444 10 67
  bartosz.mroczka@usz.edu.pl
 • mgr Monika Matuszewska
  radca prawny, tel. 91 444 10 41
  monika.matuszewska@univ.szczecin.pl
 • mgr Justyna Wojciechowska
  radca prawny, tel. 91 444 10 47
  justyna.wojciechowska@univ.szczecin.pl
 • mgr Anna Giedrys
  główny specjalista, tel 91 444 11 59
  anna.giedrys@univ.szczecin.pl