może tu

 

 

Projekt Elektroniczne Centrum Udostępniania Danych Oceanograficznych eCUDO.pl ma na celu uruchomienie potencjału danych oceanograficznych, jakie zbierane są podczas monitoringów oraz badań naukowych realizowanych przez partnerów projektu. Wyniki tych obserwacji skatalogowane są w przejrzystej i ogólnodostępnej bazie danych.

 

 

Projekt realizowany w konsorcjum

Instytut Oceanologii Polskiej Akademii Nauk – Lider projektu.

Instytut Morski Uniwersytetu Morskiego w Gdyni

Morski Instytut Rybacki – Państwowy Instytut Badawczy

Państwowy Instytut Geologiczny – Państwowy Instytut Badawczy

Uniwersytet Gdański

Uniwersytet Szczeciński

Akademia Pomorska w Słupsku

 

 

Zarówno instytucje publiczne jak i komercyjne przedsiębiorstwa odczuwają potrzebę korzystania z rzetelnych danych dotyczących środowiska, w którym realizują swoje działania. Projekt eCUDO ma na celu uruchomienie potencjału danych oceanograficznych, jakie zbierane są podczas monitoringów oraz badań naukowych realizowanych przez partnerów projektu. Wyniki tych obserwacji skatalogowane są w przejrzystej i ogólnodostępnej bazie danych. Integracja i scentralizowanie tych danych zastąpią dotychczasowy system wymagający od klientów przeszukiwania odrębnych systemów informatycznych lub zamawiania zindywidualizowanych analiz eksperckich.

Cele szczegółowe projektu:

  • Zwiększenie zakresu cyfrowo udostępnionych zdigitalizowanych zasobów nauki z zakresu oceanologii.
  • Podniesienie jakości cyfrowo udostępnionych zdigitalizowanych zasobów nauki z zakresu oceanologii.
  • Zapewnienie możliwości korzystania z różnorodnych sposobów cyfrowego udostępniania zdigitalizowanych zasobów nauki z zakresu oceanologii.
  • Zwiększenie możliwości ponownego wykorzystania cyfrowo udostępnionych zdigitalizowanych zasobów nauki z zakresu oceanologii.
  • Zapewnienie interoperacyjności oraz otwartego dostępu do cyfrowo udostępnianych zdigitalizowanych zasobów nauki z zakresu oceanologii.
  • Wzrost kompetencji osób zaangażowanych zarówno w cyfrowe udostępnianie, jak i ponowne wykorzystanie zasobów nauki z zakresu oceanologii.

 

Z udostępnianych danych oceanograficznych korzystać będą jednostki administracji publicznej takie jak Urzędy Morskie, Ministerstwo Środowiska, Ministerstwo Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej, Biuro Hydrograficzne Marynarki Wojennej RP, centra zarządzania kryzysowego i ratownictwa oraz samorządy lokalne.

 

Dane udostępnione w eCUDO.pl będą kluczowe dla sektorów takich jak badania środowiska i monitoring, a beneficjentami będą jednostki naukowe, np. Politechnika Gdańska, Instytut

 

Meteorologii i Gospodarki Wodnej, Narodowe Muzeum Morskie, Centrum Techniki Okrętowej S.A., Instytut Budownictwa Wodnego PAN. Dostępność danych zawartych w bazie, stanowić będzie także przyczynek do podniesienia wartości naukowej prac realizowanych w Instytucjach współrealizujących Projekt eCUDO.

 

Potencjalnymi beneficjentami wykorzystującymi dane do inwestycji czy analiz będą przedsiębiorstwa inżynierii wodnej budujące systemy energetyki odnawialnej oraz magistrale przesyłowe, przedsiębiorstwa pogłębiarskie, oraz związane z budownictwem morskim. Także przemysł wydobywczy realizujący zadania związane z poszukiwaniem i wydobyciem gazu ziemnego, ropy naftowej i gazu łupkowego z dna Bałtyku jest adresatem zasobów danych udostępnianych w Projekcie. Poza sektorem przemysłu ciężkiego, z danych korzystać mogą także przedsiębiorstwa rybackie oraz branża turystyczna.

 

W Polsce działa około 100 tys. fundacji i stowarzyszeń. Kilkanaście procent z nich deklaruje jako jeden z segmentów swojej działalności ochronę środowiska, podobny odsetek zajmuje się badaniami naukowymi. Znacznie większy odsetek organizacji pozarządowych zajmuje się turystyką, sportem i rekreacją oraz wspiera rozwój lokalny. Te z nich, które realizują swoją działalność w obszarach nadmorskich, mogą być odbiorcami danych udostępnianych w Projekcie.

 

Szeroki zakres danych udostępnianych w Projekcie – od danych meteorologicznych, poprzez ichtiologiczne, aż po geologiczne – potencjalnie daje prawie nieograniczone możliwości wykorzystania ich przez prywatnych obywateli w ramach samokształcenia, hobby, rekreacji, organizacji czasu czy pracy zarobkowej.

 

 

Metryczka projektu

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa 2014-2020

Okres realizacji projektu: 01.03.2019 – 27.02.2022

Kwota dofinansowania: 15 261 546,00 zł

Oś priorytetowa: POPC.02.00.00. E-administracja i otwarty rząd

Działanie: POPC.02.03.00. Cyfrowa dostępność i użyteczność informacji sektora publicznego

Poddziałanie: POPC.02.03.01. Cyfrowe udostępnienie informacji sektora publicznego ze źródeł administracyjnych i zasobów nauki (typ II projektu: cyfrowe udostępnienie zasobów nauki).

Numer umowy: POPC.02.03.01-00-0062/18-00

Szczegółowe informacje można znaleźć na:

ecudo.pl

Accessibility Toolbar