może tu

 

 

Akademia Pomorska w Słupsku wspólnie z Uniwersytetem Gdańskim i Uniwersytetem Szczecińskim uzyskała dofinansowanie na realizację projektu:

Zintegrowane wirtualne Herbarium Pomorza Herbarium Pomeranicum – digitalizacja i udostępnianie zbiorów herbariów jednostek akademickich Pomorza poprzez ich połączenie i udostępnianie cyfrowe

Celem strategicznym projektu jest wzmocnienie cyfrowych fundamentów dla rozwoju kraju poprzez digitalizację i udostępnienie on-line zasobów herbariów pomorskich.

Czas realizacji projektu obejmuje okres od 1 października 2019 r. do 29 grudnia 2022 r.

Wartość dofinansowania wynosi 25 065 886,20 zł.

Lider – Akademia Pomorska w Słupsku wraz z partnerskimi Uniwersytetami: Gdańskim i Szczecińskim zamierza zdigitalizować i udostępnić on-line zasoby herbariów pomorskich.

Dzięki realizacji projektu obniżone zostaną koszty dostępu do zasobów herbariów, jak również lepszy będzie dostęp do dorobku polskich badaczy. Planowane jest udostępnienie informacji on-line o zasobach herbariów dla służb publicznych i podmiotów zajmujących się zarządzaniem zasobami środowiska. Będzie to również znaczącym wsparciem w realizacji obowiązku w zakresie identyfikacji potencjalnych wykroczeń i przestępstw związanych z gatunkami objętymi ochroną. Natychmiastowy dostęp do zasobów Herbarium Pomeranicum będzie sprzyjał zwiększeniu wiedzy społeczeństwa o roli i znaczeniu herbariów w dziedzictwie narodowym.

W wyniku realizacji projektu 468 000 alegatów, pochodzących ze zbiorów herbariów Akademii Pomorskiej w Słupsku, Uniwersytetu Gdańskiego oraz Uniwersytetu Szczecińskiego, zostanie upublicznionych w Internecie.

Grupami docelowymi dla naszego projektu są: pracownicy naukowi i administracyjni, doktoranci i studenci, służby i funkcjonariusze państwowi, nauczyciele szkół podstawowych i ponadpodstawowych, redakcje czasopism naukowych, a także użytkownicy indywidualni – w ich gronie między innymi specjaliści z zakresu zdrowia, pracownicy laboratoriów badawczych, firmy farmaceutyczne i biotechnologiczne.

 

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską 

ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego 

w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa 2014-2020

Oś priorytetowa:  POPC.02.00.00. E-administracja i otwarty rząd

Działanie:  POPC.02.03.00. Cyfrowa dostępność i użyteczność informacji sektora publicznego

Poddziałanie:  POPC.02.03.01. Cyfrowe udostępnienie informacji sektora publicznego ze źródeł administracyjnych i zasobów nauki (typ II projektu: cyfrowe udostępnienie zasobów nauki).

Numer umowy:  POPC.02.03.01-00-0076/19-00

Szczegółowe informacje można znaleźć na:

https://herbariumpomeranicum.pl/

Accessibility Toolbar