może tu

Studia dualne – Nauczyciel artysta.

Kierownik projektu: dr Paula Wiażewicz-Wójtowicz

Projekt jest realizowany od: 2018-07-16 do: 2022-06-30

POWER.03.01.00-00-DU67/18.

Głównym celem projektu jest przygotowanie do pracy i podniesienie kompetencji 44 uczestników projektu (wiek 19 lat i powyżej o wykształceniu ponadgimnazjalnym bez zawodu) poprzez realizację pełnego cyklu kształcenia na podstawie programu studiów przygotowanych i opracowanych przez pracowników naukowo-dydaktycznych Instytutu Pedagogiki wraz z potencjalnymi pracodawcami. Podniesienie kompetencji osób uczestniczących w edukacji na poziomie wyższym, odpowiadających potrzebom gospodarki, rynku pracy i społeczeństwa osiągnięty zostanie poprzez zrealizowanie programu kształcenia na poziomie I stopnia w formie studiów dualnych oraz dodatkowych form wsparcia. Celem realizacji projektu jest uzyskanie przez studenta tytułu licencjata oraz ułatwienie wejścia na rynek pracy związanego z kierunkiem kształcenia. Założeniem jest wsparcie osób szczególnie uzdolnionych w zakresie sztuk plastycznych i muzycznych, o dużej wrażliwości estetycznej i potencjale artystycznym, wyrażających chęć i potrzebę rozwijania swoich umiejętności i predyspozycji, które chcą połączyć w swojej edukacji zainteresowania procesem edukacji małych dzieci z własną potrzebą samorealizacji w zakresie działań artystycznych i uczestnictwa w kulturze. Dyrektorzy przedszkoli, szkół uczestniczących w projekcie, liczą na możliwość zatrudnienia studentów odbywających staż w ramach planowanych w projekcie studiów.

Pracownicy Instytutu Pedagogiki, w szczególności Katedry Wczesnej Edukacji, są zatrudnieni do zarządzania projektem oraz stanowią główną bazę wykładowców, realizujących zajęcia dydaktyczne w ramach projektu, ze względu na posiadane pełne kierunkowe wykształcenie, duże doświadczenie praktyczne i realizowanie interdyscyplinarnych badań naukowych ściśle związanych z prowadzonymi przedmiotami i praktyką edukacji dzieci w wieku przedszkolnym i szkolnym.

Projekt jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Działanie 3.1  Kompetencje w szkolnictwie wyższym Oś III Szkolnictwo wyższe dla gospodarki i rozwoju Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój 2014 – 2020.

Instytucją pośredniczącą jest Narodowe Centrum Badań i Rozwoju.

Całkowita wartość projektu:  1 543 995,60 zł

Dofinansowanie: 1 497 675,73 zł

Wkład własny: 46 319,87 zł

Accessibility Toolbar