może tu
  • 13 LUT 24
  Eksperci konferencji Energia Nowoczesnych Miast

  Eksperci konferencji Energia Nowoczesnych Miast

  W imieniu organizatorów informujemy, że za niespełna trzy tygodnie (29.02-01.03.2024 r.) odbędzie się jubileuszowa V międzynarodowa konferencja naukowo-techniczna. Podczas konferencji wystąpi wielu znamienitych ekspertów oraz specjalistów, którzy podzielą się z gośćmi swoją wiedzą i doświadczeniem.

   

  Już dziś możemy uchylić rąbka tajemnicy i przedstawić prelegentów panelu Responsible sourcing of critical raw materials and sustainable renewables development – essential elements of addressing the challenges of the Energy Trilemma:

   

   

  Dr. Daniel Kammen – wybitny profesor energetyki na Uniwersytecie Kalifornijskim w Berkeley, z równoległymi stanowiskami w Grupie Energii i Zasobów, Goldman School of Public Policy oraz na Wydziale Inżynierii Jądrowej. W kwietniu 2010 r. został mianowany przez sekretarz stanu Hilary R. Clinton pierwszym stypendystą Partnerstwa na rzecz Środowiska i Klimatu dla obu Ameryk (ECPA).

   

   

   

   

   

   

  Estelle Levin – Nally – dyrektor generalny i założycielka firmy doradczej B CorpTM, Levin Sources, która od momentu powstania w 2010 r. pomogła ponad 160 klientom wydobywać, handlować, pozyskiwać, inwestować, regulować, wspierać i umożliwiać bardziej odpowiedzialne i zrównoważone działania poprzez ponad 260 projektów dotyczących ponad 150 minerałów w ponad 80 krajach. Ma rozległe doświadczenie w różnych kategoriach minerałów, od minerałów przejściowych i rozwojowych po minerały szlachetne i konfliktowe.

   

   

   

   

   

  Dr. Ivan Twagirashema – doktor chemii przemysłowej i katalizy na Uniwersytecie Nauki i Technologii w Lille we Francji; posiada dwa tytuły magistra, jeden z fizyki i chemii, a drugi z farmacji (projektowanie leków). Obecnie jest zastępcą dyrektora generalnego Rwanda Mines, Petroleum and Gas Board (RMB).

   

   

   

   

   

   

   

  Moderatorem panelu będzie dr hab. Radosław Miśkiewicz, prof. US, który profesjonalnie łączy działalność biznesową i badawczą. Jest Prezesem Zarządu Luma Holding oraz założycielem Luma Metallurgical Industry Fund. Menadżer z bogatym doświadczeniem w materii zarządzania dużymi spółkami, gdzie z powodzeniem wdraża projekty dotyczące zarządzania aktywami, finansowania firm, transakcji międzynarodowych, fuzji i przejęć. Jest zwolennikiem nieszablonowych rozwiązań w zarządzaniu oraz w zakresie zrównoważonego wykorzystania zasobów środowiska.

   

   

   

   

  Więcej informacji na stronie https://energia.usz.edu.pl/

   

  —————————

  In less than three weeks (29.02-01.03.2024) the 5th jubilee international scientific and technical conference Energy of Modern Cities will be held. During the conference there will be many distinguished experts and specialists who will share their knowledge and experience with the guests.

   

  Today we can already reveal the secret and introduce the speakers of the panel Responsible sourcing of critical raw materials and sustainable renewables development – essential elements of addressing the challenges of the Energy Trilemma:

   

  Dr. Daniel Kammen – is the Class of 1935 Distinguished Professor of Energy at the University of California, Berkeley, with parallel appointments in the Energy and Resources Group, the Goldman School of Public Policy, and the department of Nuclear Engineering. He was appointed the first Environment and Climate Partnership for the Americas (ECPA) Fellow by Secretary of State Hilary R. Clinton in April 2010.

   

  Estelle Levin – Nally – is CEO & Founder of B CorpTM advisory firm, Levin Sources, which has helped 160+ clients mine, trade, source, invest, regulate, advocate & enable more responsibly & sustainably through 260+ projects on 150+ minerals in 80+ countries since it was founded in 2010. She has extensive experience across mineral categories, from transition and development minerals to precious and conflict minerals.

   

  Dr. Ivan Twagirashema – is a PhD holder in Industrial Chemistry and Catalysis from the University of Science and Technology in Lille/France and has 2 Master’s Degrees, one in Physics-Chemistry and another one in Pharmacy (drug design). He is currently the Deputy CEO of Rwanda Mines, Petroleum and Gas Board (RMB).

   

  The panel will be moderated by Radosław Miśkiewicz who is a Professor at the University of Szczecin. He professionally combines business and research activities. He is a president of the Board of Directors of Luma Holding and the founder of the Luma Metallurgical Industry Fund. Manager with long-term experience in managing large companies, where he successfully implemented projects regarding, i.a., assets management, company financing, international transactions, mergers, and acquisitions. Supporter of unconventional solutions in management and a sustainable use of natural resources.

   

  More information here: https://energia.usz.edu.pl/

Accessibility Toolbar