może tu
  • 17 MAR 20
  Ograniczenie obowiązku świadczenia pracy na terenie uczelni

  Ograniczenie obowiązku świadczenia pracy na terenie uczelni

  Biorąc pod uwagę sytuację zagrożenia epidemicznego i rozporządzenie Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego informujemy, Rektor Uniwersytetu Szczecińskiego postanowił wprowadzić dodatkowe ograniczenie działalności uczelni.

   

  Od 18 do 31 marca 2020 pracownicy uczelni (zarówno nauczyciele akademiccy, jak i pracownicy niebędący nauczycielami akademickimi) nie będą mieli obowiązku świadczenia pracy na terenie uczelni, z wyłączeniem przypadków gdy jest to niezbędne dla zapewnienia ciągłości funkcjonowania uczelni.

   

  W jednostkach obsługi i administracji Uniwersytetu Szczecińskiego zostaną wprowadzone jedno lub dwuosobowe dyżury. Zasady rotacyjności na dyżurach powinny być ustalone przez bezpośrednich przełożonych w porozumieniu z Prorektorami i Kanclerzem.

   

  Dyrektorzy Instytutów, w których dyspozycji pozostają laboratoria, powinni wyznaczyć osoby odpowiedzialne za utrzymanie sprawności ich wyposażenia oraz zapewnić opiekę zwierzętom, wykorzystywanym do prac badawczych.

   

  Za sprawną działalność i organizację służb finansowych uczelni odpowiada Kwestor.

   

  W przypadku, gdy zaplanowana wcześniej praca jednostek organizacyjnych w trybie zdalnym, zgodnie z pismem okólnym nr 5/2020 Rektora Uniwersytetu Szczecińskiego z dnia 16 marca 2020r. w sprawie trybu i zasad wykonywania pracy zdalnej na Uniwersytecie Szczecińskim w czasie zawieszenia zajęć dydaktycznych, odpowiada warunkom powyższych postanowień można ją kontynuować w obecnej formie i zaplanowanych terminach oraz ustalonych rotacjach pracowników.

   

  Nauczycieli akademickich zwalnia się z obowiązku konsultacji telefonicznych odbywanych z telefonów służbowych w siedzibie uczelni, wymienionych w §1 ust. 7 zarządzenia nr 34/2020 Rektora Uniwersytetu Szczecińskiego z dnia 16 marca 2020r. w sprawie sposobu realizacji treści programowych oraz potwierdzania efektów uczenia w formie kontaktów zdalnych on – line, w okresie zawieszenia zajęć dydaktycznych, w związku z przeciwdziałaniem rozprzestrzeniania się wirusa SARS – CoV – 2 wśród społeczności akademickiej Uniwersytetu Szczecińskiego.

   

  Pismo okólne nr 6/2020 w sprawie ograniczenia obowiązku świadczenia pracy na terenie Uniwersytetu Szczecińskiego z dnia 17 marca 2020 roku