może tu

dr hab. Barbara Kryk, prof. US

Pełnomocnik Rektora ds. Społecznej odpowiedzialności Uczelni

Zadania:

Do zadań Pełnomocnika Rektora ds. Społecznej odpowiedzialności Uczelni należy:

· podejmowanie działań mających na celu upowszechnianie zasad społecznej odpowiedzialności, zrównoważonego rozwoju i zielonej gospodarki wśród wszystkich interesariuszy uczelni (m.in. pracowników, studentów, instytucji współpracujących, społeczności lokalnej) ;

· upowszechnianie odpowiedzialności uczelni za podejmowanie działań w zakresie ekologicznym, kulturalnym i społecznym, tak by wpływały na poprawę jakości środowiska naturalnego i życia społeczności akademickiej, a także regionu;

· podejmowanie działań edukacyjnych na rzecz upowszechniania wiedzy oraz promowania postępowania zgodnego z zasadami społecznej odpowiedzialności i zrównoważonego rozwoju, zwłaszcza ochrony środowiska naturalnego/zielonej gospodarki;

· rozwijanie świadomości ekologicznej całej społeczności akademickiej, w szczególności poprzez organizowanie wydarzeń poświęconych zagadnieniom ekologicznym, inicjowanie i podejmowanie działań/akcji pro-środowiskowych, które polepszą postrzeganie uczelni jako ekologicznie odpowiedzialnej;

· diagnozowanie i monitorowanie przypadków niezgodnych z zasadami społecznej odpowiedzialności i zrównoważonego rozwoju oraz opracowanie procedury zgłaszania i reagowania na nie;

· przygotowywanie wraz z zespołem raportu nt. środowiskowej/społecznej odpowiedzialności uczelni (co 2 lata);

· współpraca z Pełnomocnikiem ds. równego traktowania i przeciwdziałania dyskryminacji, Rzecznikiem do spraw pracowniczych oraz innymi organami/jednostkami uczelni wg potrzeb;

· rekomendowanie władzom uczelni ewentualnych zmian regulacji i procedur w celu ulepszenia funkcjonowania uczelni w zakresie odpowiedzialności środowiskowej i społecznej;

· reprezentowanie Uczelni m.in. na konferencjach, seminariach dotyczących społecznej odpowiedzialności uczelni, zwłaszcza ekologicznej, a także współpraca z innymi organizacjami/instytucjami w tym zakresie.

! Pamiętaj

Pełnomocnik nie podejmie działań na podstawie anonimowych informacji.

Dokumenty:

– Deklaracja Społecznej Odpowiedzialności. Opracowana na podstawie prac Grupy roboczej do spraw Społecznej Odpowiedzialności Uczelni działającej przy Zespole do spraw Zrównoważonego Rozwoju i Społecznej Odpowiedzialności Przedsiębiorstw Uczelni w Polsce.

Dane kontaktowe:

• osobiście – dyżur poniedziałek godz. 13.45 -15.15 – Instytut Ekonomii i Finansów/Wydział Ekonomii, Finansów i zarzadzania, ul. Mickiewicza 64A, pokój 427.

• mailowo – pełnomocnik.SOU@usz.edu.pl

 

http://teamsou.usz.edu.pl/

Accessibility Toolbar