może tu

dr hab. Małgorzata Guzowska prof. US

Pełnomocniczka Rektora ds. Równego Traktowania

Rector’s Plenipotentiary for Equal Treatment

Zadania:

1. podejmowanie działań mających na celu pełne poszanowanie i urzeczywistnienie zasady równego traktowania i przeciwdziałania dyskryminacji ze względu na jakąkolwiek cechę, w szczególności ze względu na płeć, wiek, niepełnosprawność, rasę, religię, narodowość, pochodzenie etniczne, przekonania polityczne, wyznanie lub bezwyznaniowość, światopogląd, status społeczny i ekonomiczny, orientację seksualną i tożsamość płciową;

2. diagnozowanie i monitorowanie przypadków dyskryminacji i nierównego traktowania na uczelni oraz opracowanie procedury zgłaszania i reagowania  na przypadki dyskryminacji;

3. rozwijanie kultury poszanowania różnorodności i troska o inkluzowość we wszystkich obszarach funkcjonowania organizacji (badania naukowe, kształcenie, relacje wewnątrz-instytucjonalne, relacje z otoczeniem społecznym i biznesowym);

4. inicjowanie rozwiązań na rzecz równego traktowania dla całej społeczności akademickiej jak też inicjowanie działań na rzecz osób i grup narażonych na dyskryminację lub jej doświadczających;

5. podejmowanie działań edukacyjnych na rzecz upowszechniania wiedzy oraz promowania postaw związanych z szacunkiem i równym traktowaniem, a także przeciwdziałanie negatywnym stereotypom i mowie nienawiści, w szczególności w formie spotkań, szkoleń, warsztatów czy konferencji kierowanych do społeczności akademickiej;

6. tworzenie procedur antydyskryminacyjnych oraz promowanie i upowszechnianie postaw zapewniających równe traktowanie;

7. udzielanie wsparcia osobom pokrzywdzonym, przede wszystkim poprzez udostępnianie informacji o możliwościach uzyskania wsparcia i specjalistycznej pomocy;

8. współpraca z Komisją Pojednawczą, Komisją Antymobbingową oraz z pozostałymi pełnomocnikami Rektora w zakresie edukacji i promowania postaw sprzyjających tolerancji i poszanowaniu różnorodności oraz w zakresie przeciwdziałania zrachowaniom dyskryminacyjnym;

9. reprezentowanie Uczelni m.in. na konferencjach, seminariach dotyczących tematu równego traktowania i niedyskryminacji, a także współpraca z instytucjami rządowymi (m.in. Pełnomocnikiem Rządu ds. Równego Traktowania, Rzecznikiem Praw Obywatelskich ) i samorządowymi (m.in. Regionalnym Ośrodkiem Polityki Społecznej Urzędu Marszałkowskiego Województwa Zachodniopomorskiego) oraz organizacjami, których zadaniem jest wspieranie zasady równego traktowania.

Accessibility Toolbar