może tu

 • Podstawowe informacje o PPK

   

  Przystępując do Pracowniczego Planu Kapitałowego (PPK) pracownicy mogą systematycznie gromadzić oszczędności z przeznaczeniem na ich wypłatę w momencie ukończenia 60 lat. Na oszczędności będą składać się wpłaty dokonywane z 3 źródeł:

   

  • od pracowników – w wysokości min. 2% wynagrodzenia brutto,
  • od pracodawcy – w wysokości min. 1,5% wynagrodzenia brutto,
  • od Skarbu Państwa – jednorazowa wpłata powitalna w kwocie 250 zł oraz dopłaty roczne w kwocie 240 zł.

   

  Pracownicy mogą zadeklarować dokonywanie wpłat dodatkowych w wysokości do 2% wynagrodzenia brutto.

   

  Istnieje możliwości obniżenia obowiązkowych wpłat podstawowych pracownika z 2% do 0,5%.

   

  Wpłaty, które w ramach PPK finansuje pracodawca, stanowią w myśl ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych przychód uczestnika PPK podlegający opodatkowaniu. Pracodawca potrąci stosowny podatek z wynagrodzenia pracownika.

   

  WAŻNE: Informacja dotycząca PPK [TUTAJ].

  Dokument należy dostarczyć za pośrednictwem przełożonych lub osobiście do Działu Kadr US.

   

   

  Kto może uczestniczyć w PPK?

   

  • do PPK automatycznie zapisywane są zatrudnione osoby, które ukończyły 18 rok życia i nie ukończyły 55 roku życia,
  • pracownik, który ukończył 55 rok życia i nie ukończył 70 roku życia może przystąpić do PPK składając u pracodawcy Wniosek o zawarcie umowy o prowadzenie PPK,
  • pracownicy, którzy ukończyli 70 rok życia, nie mogą przystąpić do PPK.

   

  Każdy pracownik może również przystąpić do PPK w dowolnym momencie składając pracodawcy deklarację. W przypadku osób nowozatrudnionych umowa o prowadzenie PPK zostaje zawarta nie wcześniej niż po upływie 14 dni zatrudnienia i nie później niż do 10 dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym upłynął termin 3 miesięcy zatrudnienia, chyba że pracownik złoży deklarację rezygnacji z uczestnictwa w PPK.

   

  Instytucja finansowa zarządzająca PPK (UNIQA) otwiera uczestnikom Planu imienne rachunki, na których są gromadzone wszystkie wpłaty.

   

  Każdy pracownik, bez względu na wiek, ma jednak możliwość rezygnacji z oszczędzania w PPK. Aby tego dokonać, powinien złożyć pracodawcy deklarację o rezygnacji z dokonywania wpłat do PPK w formie pisemnej.

   

  Co 4 lata pracownik w wieku 18-54 lata będzie ponownie automatycznie zapisywany do PPK z możliwością rezygnacji.

   

   

  Zarządzanie zgromadzonymi środkami – https://www.uniqa.pl/emerytura/ppk-dla-pracownika/

   

   

  Wycofanie środków przez osoby uczestniczące w PPK

   

   

  Oszczędności zebrane na rachunkach PPK stanowią w pełni prywatny i dziedziczony kapitał finansowy pracownika.

   

  Pracownik może w dowolnym momencie wypłacić zgromadzone środki – także przed ukończeniem 60 roku życia.  W wyniku złożenia wniosku o zwrot środków pracownik otrzyma zgromadzone przez siebie oszczędności, pomniejszone o:

  • podatek od zysków kapitałowych,
  • 30% środków pochodzących z wpłat pracodawcy, ponieważ były one zwolnione ze składek na ubezpieczenia społeczne – informacja o pobranych 30% zostanie zaewidencjonowana na koncie ubezpieczonego w ZUS jako jego składka na ubezpieczenie emerytalne, należna za miesiąc, w którym została przekazana,
  • środki pochodzące z dopłat od Skarbu Państwa.

   

  W trakcie gromadzenia oszczędności uczestnik PPK ma możliwość wcześniejszej wypłaty środków ze swojego rachunku w dwóch szczególnych sytuacjach życiowych:

  • wypłaty do 100% środków na wkład własny

  przed ukończeniem 45 roku życia, raz w trakcie uczestnictwa w PPK można wypłacić do 100% wartości środków zgromadzonych w PPK, aby pokryć wkład własny do kredytu na zakup domu lub mieszkania. Konieczny jest zwrot całości wypłaconych środków w wartości nominalnej w ciągu 15 lat. Spłacanie należy rozpocząć nie później niż przed upływem 5 lat od wypłaty;

   

  • wypłaty do 25% środków w przypadku poważnej choroby (swojej lub członka rodziny – współmałżonka lub dziecka)

  w takich przypadkach wypłata będzie dokonywana jednorazowo albo w ratach i nie podlega zwrotowi.

   

  Wypłata środków z PPK po 60. roku życia

   

  Pracownik po 60. roku życia może podjąć decyzję, czy chce wypłacić swoje środki zgromadzone na koncie oszczędnościowym, czy zamierza je nadal gromadzić. Jeśli zdecyduje się na wypłatę środków z PPK, wypłacana jest mu jednorazowo kwota 25 % oszczędności, a pozostałą część otrzymuje co miesiąc przez 10 lat (w co najmniej 120 ratach miesięcznych). Wypłaty nie podlegają opodatkowaniu. Konieczność zapłaty podatku pojawia się dopiero w przypadku, gdy uczestnik PPK chce wypłacić całą zgromadzoną sumę pieniędzy.

   

  Przydatne linki dotyczące PPK:

   

  1. https://www.uniqa.pl/emerytura/ppk-dla-pracodawcy/
  2. https://www.mojeppk.pl
 • Dla zainteresowanych przystąpieniem do programu

   

  Kto może być uczestnikiem PPK?

   

  Uniwersytet Szczeciński automatycznie zgłosi do PPK wszystkich pracowników, którzy przed 1 kwietnia 2023 r. ukończyli 18 i nie ukończyli 55 lat.

   

  Pracownicy, którzy ukończyli 55 rok życia i nie ukończyli 70 lat przed 1 kwietnia 2023 r. też mogą przystąpić do PPK. Wystarczy wydrukować i wypełnić „Wniosek o zawarcie umowy o prowadzenie PPK”*, a następnie złożyć podpisany dokument w Dziale Kadr Uniwersytetu Szczecińskiego.

   

  Deklarację należy złożyć w Dziale Kadr Uniwersytetu Szczecińskiego od 1 marca do 31 marca br. Po tym terminie będzie również możliwe złożenie deklaracji, ale zacznie ona obowiązywać od kolejnego okresu rozliczeniowego.

   

   

  Jak zgłosić chęć dokonywania wpłat dodatkowych?

   

  Oszczędzając w PPK, w każdym momencie można zadeklarować wpłacanie dodatkowych środków, poza wpłatą podstawową wynoszącą 2% wynagrodzenia brutto. Zwiększenie wpłat może zmienić wartość zgromadzonych środków, zwłaszcza w długim okresie. Sprawdzenia w jaki sposób dodatkowe wpłaty wpływają na poziom zgromadzonych środków można dokonać wykorzystując kalkulator UNIQA.

  • można wpłacać dodatkowo od 0,01% do 2% wynagrodzenia brutto,
  • chęć dokonywania wpłat dodatkowych można zadeklarować online logując się do swojego konta online, można też w tym celu wydrukować, wypełnić i złożyć „Deklarację dotyczącą wpłaty dodatkowej”* do Działu Kadr Uniwersytetu Szczecińskiego:
  • zmiany w zakresie wpłaty dodatkowej obowiązywać będą od następnego miesiąca po złożeniu deklaracji,
  • wpłata dodatkowa, tak jak podstawowa, naliczana będzie od wynagrodzenia brutto, a pobierana z wynagrodzenia netto,
  • uczelnia będzie naliczać i odprowadzać za pracownika wpłaty dodatkowe – nie musi on o tym pamiętać,
  • w każdym momencie pracownik może zmienić (zwiększyć lub zmniejszyć) wysokość wpłaty dodatkowej, w każdym momencie może też zrezygnować z jej wpłacania.

   

  Przy zmianie pracodawcy ustawa o PPK przewiduje kilka scenariuszy dotyczących dotychczasowego rachunku PPK i środków tam zgromadzonych.


  Zainteresowani mogą skorzystać ze specjalnych szkoleń dot. Pracowniczych Planów Kapitałowych.

  Więcej: https://www.mojeppk.pl/szkolenia/szkolenia-online.html

   

   

  *Jakiekolwiek dane zawarte w wypełnianych deklaracjach dot. PPK nie są udostępniane podmiotom zewnętrznym. Ich administratorem jest wyłącznie Uniwersytet Szczeciński.
 • Rezygnacja z PPK. Co musisz zrobić?

  Informujemy, że pracownicy Uniwersytetu Szczecińskiego, którzy ukończyli 18 i nie ukończyli 55 lat mogą złożyć wniosek o rezygnację z uczestnictwa w Planie PPK.

   

  Deklarację o rezygnacji z dokonywania wpłat do PPK”* należy złożyć w Dziale Kadr Uniwersytetu Szczecińskiego od 1 marca do 31 marca br.

   

  Po tym terminie będzie również możliwe złożenie rezygnacji, ale zacznie ona obowiązywać od kolejnego okresu rozliczeniowego.

   

  *Jakiekolwiek dane zawarte w wypełnianych deklaracjach dot. PPK nie są udostępniane podmiotom zewnętrznym. Ich administratorem jest wyłącznie Uniwersytet Szczeciński.

 • FAQ - najczęściej zadawane pytania

  Zapraszamy do zapoznania się z odpowiedziami na najczęściej zadawane pytania: FAQ

 • Kontakt

  Dział Kadr:

   

  • podpisane oświadczenia o przyjęciu do wiadomości informacji dot. PPK
  • deklaracje rezygnacji
  • przystąpienie do Planu PPK pracowników wieku od 55 do 69 lat
  • deklaracje wpłaty dodatkowej

   

  Nauczycieli akademickich obsługują:

   

  mgr Dorota Burdzy

  tel. 91 444 13 26

  dorota.burdzy@usz.edu.pl

   

  mgr Urszula Jankowska

  tel. 91 444 13 27

  urszula.jankowska@usz.edu.pl

   

  mgr Maria Jolanta Kapuścińska

  tel. 91 444 13 36

  maria.kapuscinska@usz.edu.pl

   

  Sprawy pozostałych pracowników uczelni załatwiają:

   

  Anna Kolec

  tel. 91 444 11 83

  anna.kolec@usz.edu.pl

   

  mgr Elżbieta Szkudlarek

  tel. 91 444 13 30

  elzbieta.szkudlarek@usz.edu.pl

   

   

  Dział Płac:

  mgr Ilona Kochanowicz
  tel. 91 444 13 45
  ilona.kochanowicz@usz.edu.pl

   

  mgr Elżbieta Tkaczyk
  tel. 91 444 11 25
  elzbieta.tkaczyk@usz.edu.pl

   

Wprowadzenie PPK na US

Accessibility Toolbar