może tu
  • 27 LIS 19
  Wyróżnienie KNOiZ PAN dla US

  Wyróżnienie KNOiZ PAN dla US

  Monografia dr hab. Anny Pluty z Wydział Ekonomii, Finansów i Zarządzania US pt. „Kształtowanie sprawności pracowników wiedzy działających pod presją czasu” została nagrodzona wyróżnieniem w XIII Konkursie na Prace Naukowe. Konkurs został zorganizowany przez Komitet Nauk Organizacji i Zarządzania Polskiej Akademii Nauk. Książka ukazała się nakładem Wydawnictwa Naukowego Uniwersytetu Szczecińskiego.

   

  Celem monografii jest opracowanie modelu kształtowania sprawności pracowników wiedzy działających pod presją czasu. Opierając się na przeglądzie literatury przedmiotu i wynikach badań własnych, autorka podjęła próbę weryfikacji głównej hipotezy badawczej, która brzmi: sprawność pracowników wiedzy działających pod presją czasu jest istotnie determinowana przez ich potencjał wewnętrzny kształtowany stosowanymi w organizacji praktykami kadrowymi.

   

  Podjęty przez dr Annę Pluta temat, dotyczący sprawności pracowników wiedzy działających pod presją czasu uważam za interesujący poznawczo. Problematyka związana ze znaczeniem pracowników wiedzy i czasu dla działalności organizacji jest ciągle aktualna w praktyce gospodarczej, a podejmowane na naukowym gruncie rozważania nie rozwiązują pojawiających się nowych problemów tego obszaru, szczególnie związanych ze sprawnością działania pracowników. W recenzowanej pracy Autorka pogłębia już postawione pytania i wnikliwie analizuje stosowane rozwiązania (elastyczność, zwinność, presja czasu, organizacja oparta na wiedzy), jak i otwiera pewne nowe pola badawcze (m. in. składowe presji czasu, wymiary i model kształtowania sprawności działania). […] Recenzowana rozprawa stanowi niewątpliwie oryginalne opracowanie naukowe, będące wkładem dr Anny Pluta w rozwój nauk o zarządzaniu.

  dr hab. Beata Skowron-Mielnik, prof. nadzw. UEP
  Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu

   

   

  WIĘCEJ INFORMACJI O KONKURSIE